Adresy i godziny pracy bibliotek, z którymi współpracuje Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku

Wykaz niektórych filmów edukacyjnych znajdujących się w Bibliotece Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku

 

Biblioteka Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku

Informacje, adresy, kontakty, wykazy….

 

Zadaniem Biblioteki w każdej wyższej uczelni jest przede wszystkim gromadzenie książek i innych źródeł informacji oraz materiałów bibliotecznych odpowiadających prowadzonym kierunkom studiów i ich udostępnianie studentom. Biblioteka stanowi też miejsce poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się potrzebną literaturą. Korzystanie z zasobów Biblioteki usprawnia proces efektywnego studiowania i umożliwia rozwój zainteresowań oraz pracy samokształceniowej. Stanowi warsztat pracy i miejsca, które kształtuje kompetencje informacyjne. Katalog biblioteczny spełnia rolę przewodnika po świecie wiedzy będącej w zasięgu studenta. Ma on możliwość bezpłatnego korzystania z zasobów bibliotecznych w związku z koniecznością przygotowania się do ćwiczeń lub przygotowywaniem literatury do pracy dyplomowej. Księgozbiór Biblioteki WSSE w Gdańsku liczy blisko 2000 tomów, które tematycznie dotyczą wielu dyscyplin nauki i ich subdyscyplin. Wyrażają się one różnorodną tematyką, którą zawierają zgromadzone w Bibliotece książki.

Pedagogika – wychowanie w rodzinie, edukacja dorosłych, pedagogika przedszkolna, pedagogika opiekuńcza, koncepcje pedagogiki specjalnej, wychowanie w społeczeństwie, interdyscyplinarność w wychowaniu, badania pedagogiczne, podstawy prawne i organizacyjne oświaty, bezpieczna szkoła, pedagogika opiekuńcza, edukacja wolności, małżeństwo i rodzina, dziecko w rodzinie i  środowisku rówieśniczym, statystyka pedagogiczna, pedagogika wczesnej edukacji, podstawy organizacji i kierowania w oświacie, kryzys resocjalizacji, prawo dziecka do szacunku, metody badań w pedagogice, historia wychowania i myśli pedagogicznej, socjologia wychowania w zarysie, pedagogika społeczna w Polsce po 1989 roku, człowiek i jego wychowanie, przyszłość wychowania, elementarne pojęcia pedagogiki i pracy socjalnej, małżeństwo i rodzina w świadomości rodziny, pedagogika porównawcza, teoria wychowania, podstawy pedagogiki, pedagogika specjalna, problemy andragogiki.

Edukacja – dydaktyka komplementarna, dydaktyka kształcenia ogólnego, edukacja zawodowa, modułowe programy nauczania, terapia sztuką w edukacji, aksjologia edukacji dorosłych, podstawy edukacji dorosłych, prawa dziecka, przemoc w wychowaniu, edukacja terapeutyczna, edukacja wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego, szkolnictwo wyższe w Unii Europejskiej, wpływ motywacji na uczenie się.

Zarządzanie – zarządzanie zasobami ludzkimi, kultura przedsiębiorstwa, marketing, analiza ekonomiczna przedsiębiorstw, metody sprawnego zarządzania, logistyka, zarządzanie czasem, organizacja i zarządzanie, podstawy zarządzania transportem, etyka biznesu, podstawy bankowości, kompozycja promocji, menedżer skuteczny, praktyka zarządzania, inżynieria zarządzania, centra logistyczne, logistyka produkcji, logistyka produktu, elementy finansów i bankowości, rachunkowość przedsiębiorcy, marketing partnerski na rynku usług, motywowanie pracowników, animacja współpracy, zarządzanie personelem, teorie motywacji w zarządzaniu, zarządzanie organizacją, zarządzanie teoria i praktyka, zarządzanie w organizacji, podstawy zarządzania zapasami, zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie, podstawy finansów przedsiębiorstw, podstawy logistyki przemysłowej, negocjacje w biznesie, publiczne prawo gospodarcze, kobieta w zarządzaniu.

Socjologia – podstawy socjologii, public relations, socjologia kultury, polityka społeczna państwa, nowe ruchy religijne w świetle socjologii, o społeczeństwie, wychowaniu i pracy myśli Stefana kardynała Wyszyńskiego, praca kluczem polityki społecznej, animacja współpracy środowiskowej na wsi, socjalizacja poznawcza uczącej się młodzieży, społeczeństwo w sieci, teoria teorii socjologii gospodarki, nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, socjologia codzienności.

Psychologia – psychologia tłumu, społeczne i biologiczne mechanizmy poznania, psychologia emocji, asertywność, organizacje a kontakt psychologiczny, psychologia dla teologów, psychologiczne i pedagogiczne podstawy wspomagania, psychologia decyzji kadrowych, psychologia społeczna, historia psychologii, rozwój psychologiczny dzieci i młodzieży. Są też słowniki, encyklopedie, leksykony  i literatura piękna.

Zgromadzone podręczniki, monografie, słowniki, leksykony tematycznie odpowiadają kierunkom studiów i specjalnościom. Są też pomocne w przygotowywaniu prac licencjackich i magisterskich oraz zaliczeniowych na studiach podyplomowych.

     

Biblioteka WSSE w Gdańsku
Rajska 6, 80-850 Gdańsk
tel. 881 777 146
III piętro, sala 312/313

Godziny pracy:
poniedziałek: 10.00 – 15.00
wtorek: 11.00 – 17.00
środa – nieczynne
czwartek: 11.00 – 17.00
piątek: 10.00 – 15.00
sobota: 9.00 – 13.00

     

Biblioteka WSSE w Gdańsku współpracuje z wieloma innymi bibliotekami i placówkami o tym charakterze, w których można wypożyczać książki i korzystać z czytelni – adresy w załączeniu. Ponadto WSSE w Gdańsku nawiązała także współpracę z Cyfrową Wypożyczalnią Publikacji Naukowych Academica, z której korzystać będą nasi pracownicy oraz studenci. Więcej informacji o Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica uzyskać można pod adresem https://academica.edu.pl/  Studenci, a także kadra naukowo-dydaktyczna WSSE w Gdańsku ma dostęp do platformy moodle, gdzie dodatkowo zostały zamieszczone filmy edukacyjne http://moodle.wsse.edu.pl/course/view.php?id=3792  Można z nich także skorzystać w czytelni, a w wyjątkowych przypadkach również wypożyczyć – przykłady filmów w załączeniu. 

mgr Emilia Mrozek, MBA - Dyrektor Biblioteki

 

mopshel 3

 

Projekt