STUDIA LICENCJACKIE na kierunku PEDAGOGIKA w zakresie następujących specjalności:

 • Pedagogika opiekunczo-wychowawcza
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Pedagogika sportu

Studia trwają 6 semestrów, absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. 

Głównym celem studiów I stopnia na kierunku pedagogika jest m.in.:

 • przekazanie wiedzy z zakresu pedagogiki i dyscyplin pokrewnych, niezbędnej do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia,
 • wyposażenie absolwentów w wiedzę o tradycyjnych i współczesnych systemach pedagogicznych,
 • przekazanie wiedzy z zakresu podstaw i zasad przebiegu procesów wychowania i opieki oraz metod organizowania procesu kształcenia i badania jego przebiegu, jako podstawy przygotowania do pracy pedagogicznej,
 • wyposażenie absolwentów w umiejętności analizowania rzeczywistości wychowawczej, samodzielnego formułowania, klasyfikowania i rozwiązywania problemów pedagogicznych i organizacyjnych,
 • kształtowanie wrażliwości etyczno-społecznej,
 • uświadomienie potrzeby i rozwinięcie umiejętności uczenia się przez całe życie oraz rozwoju osobistego.

Studia na tym poziomie realizowane są w ramach czterech specjalności, których absolwenci uzyskują prawo do wykonywania zadań i obowiązków o charakterze pedagogicznym, opiekuńczym, czy wychowawczym, w różnych instytucjach niewymagających przygotowania pedagogicznego. Zbiorcze zestawienie potencjalnych miejsc pracy i stanowisk zawarto w  tabeli 1 (kliknij tutaj aby otworzyć).

 

Program studiów I stopnia dla kierunku PEDAGOGIKA (kliknij TUTAJ, aby otworzyć)

STUDIA LICENCJACKIE na kierunku ZARZĄDZANIE w ramach następujących specjalności:

 • Zarządzanie transportem i logistyką z elementami spedycji
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie finansami
 • Zarzadzanie państwem
 • Zarządzanie strategią rolniczą
 • Zarządzanie w administracji
 • Logistyczne zarządzanie transportem kolejowym

Studia trwają 6 semestrów, absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata.

Głównym celem studiów I stopnia na kierunku zarządzanie jest m.in.:

 • przekazanie wiedzy z zakresu zarządzania i dyscyplin pokrewnych, niezbędnej do zrozumienia społeczno-ekonomicznego kontekstu kształcenia,
 • wyposażenie absolwentów w wiedzę o formach i systemach zarządzania,
 • przekazanie wiedzy z zakresu podstaw i zasad przebiegu procesów zarządzania i ekonomii oraz metod organizowania procesu kształcenia i badania jego przebiegu, jako podstawy przygotowania na stanowiskach kierowniczych,
 • wyposażenie absolwentów w umiejętności analizowania sytuacji ekonomicznej, samodzielnego formułowania, klasyfikowania i rozwiązywania problemów organizacyjnych,
 • kształtowanie wrażliwości etyczno-społecznej,
 • uświadomienie potrzeby i rozwinięcie umiejętności uczenia się przez całe życie oraz rozwoju osobistego,
 • przekazanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie ze studiowaną specjalnością,
 • rozwijanie kompetencji społecznych w zakresie motywowania pracowników,
 • kompleksowe przekazanie wiedzy potrzebnej do zarządzania na różnych płaszczyznach w zależności od jednostki zajmującej się problematyką administracji państwowej,
 • wyposażenie absolwentów w wiedzę z zakresu szeroko pojętej logistyki.

 

Program studiów I stopnia dla kierunku ZARZĄDZANIE (niestacjonarne) (kliknij TUTAJ, aby otworzyć) 
 

STUDIA LICENCJACKIE  Menedżersko-administracyjne na kierunku ADMINISTRACJA 

Studia oferują kompleksowe przygotowanie do efektywnego zarządzania zasobami oraz strukturami organizacyjnymi w różnego rodzaju instytucjach publicznych jak też prywatnych.

Program Studiów rozpoczynający się już od pierwszego semestru, kładzie nacisk na rozwijanie umiejętności zarządzania, analitycznych i interpersonalnych kwalifikacji niezbędnych do skutecznego funkcjonowania w dynamicznym środowisku pracy.

Są to studia stanowiące połączenie kompetencji z dwóch dyscyplin – Administracji i Zarządzania.

Administracja to obszar, w którym coraz częściej jest zapotrzebowanie na menedżerów.

Studia licencjackie 6 sem., tytuł zawodowy: licencjat na kier. Administracja

Tryb studiów: zaoczne

Absolwenci są przygotowani do podjęcia zatrudnienia, w tym zajmowania stanowisk kierowniczych średniego szczebla w administracji publicznej (służba cywilna, jednostki samorządu terytorialnego, agencje rządowe, służby resortowe - policji, straży, inspekcji drogowej), administracji gospodarczej (podmioty gospodarcze w sektorze publicznym i prywatnym), szkoły i placówki oświatowe i kulturalne, działy personalne oraz działy księgowości firm, działy zamówień publicznych, firmy outsourcingowe, w szczególności usługowe (np. księgowość, rozliczenia, logistyka)

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów z zakresu administracji, menedżerów czy prawników, wykorzystujących zróżnicowane i innowacyjne metody i techniki dydaktyczne. Doskonale przygotują do pełnienia stanowisk kierowniczych.

Przykładowe przedmioty:

Przedsiębiorczość,
Public  relations w obszarze publicznym
Gry kierownicze
Mentoring
Kreowanie wizerunku menadżera
Postępowanie administracyjne,
Psychologia w organizacji,
Komunikacja w organizacji,
Prawo Administracyjne
Finanse Publiczne,
Prawo gospodarcze publiczne,
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi,
Prawo pracy,
zarządzanie e-usługami,
zarządzanie strategiczne,
zarządzanie projektami,

Absolwent:

- absolwent ma pogłębioną wiedzę w zakresie administracji i zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem procesu podejmowania decyzji, kierowania organizacją, zarządzania strategicznego, motywowania i komunikacji

- posiada umiejętności zarządcze i administracyjne pozwalające posługiwać się  przepisami regulującymi organizację i uprawnienia organów administracji publicznej na wszystkich szczeblach jej działania. Zna i wykorzystuje w praktyce zasady funkcjonowania organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji państwowej i samorządowej, gospodarki nieruchomościami i gospodarki komunalnej we wszystkich dziedzinach współczesnego zarządzania i kierowania organizacją

Semestr 1: przedmioty przykładowe: Podstawy Administracji, Przedsiębiorczość, Podstawy organizacji i zarządzania, Kreowanie wizerunku Menedżera, język obcy

W pierwszym semestrze studenci zdobywają solidne fundamenty w dziedzinie administracji. Wprowadzające przedmioty obejmują zagadnienia z zakresu mikroekonomii, nauk społecznych oraz komunikacji w biznesie. Dodatkowo, studenci rozwijają umiejętności matematyczne istotne dla analizy danych oraz podejmowania decyzji w kontekście administracyjnym.

Semestr 2: przedmioty przykładowe : Fundamenty Zarządzania, Postępowanie administracyjne, Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej, analiza finansowa. Psychologia w organizacji, komunikacja w organizacji, język obcy, informatyka w zarządzaniu

Drugim semestrem studenci przechodzą do głębszego zrozumienia podstaw zarządzania. Kursy obejmują zarządzanie zasobami ludzkimi, rachunek finansowy, statystykę dla administracji oraz komunikację interpersonalną. Uczestnicy zdobywają wiedzę niezbędną do efektywnego kierowania zespołem oraz analizy danych finansowych.

Semestr 3: przykładowe przedmioty: Prawo Administracyjne i Finanse Publiczne, Prawo gospodarcze publiczne, Finanse Publiczne, Zarządzanie finansami, język obcy, zarządzanie marką

W trzecim semestrze skupiamy się na prawie administracyjnym oraz finansach publicznych, co umożliwia studentom zrozumienie struktury prawniczej instytucji administracyjnych. Kursy obejmują również socjologię organizacji, co pozwala zrozumieć dynamikę pracy w strukturach administracyjnych.

Semestr 4: przykładowe przedmioty:  Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Etyka w Administracji. Prawo pracy, przedmiot do wyboru (realizowany na moodlu- bez kontaktu), podatki i prawo podatkowe

Czwarty semestr to kontynuacja zagadnień zarządzania zasobami ludzkimi oraz wprowadzenie do psychologii organizacyjnej. Studenci rozwijają umiejętności związane z etyką w administracji, co jest kluczowe dla podejmowania moralnie odpowiedzialnych decyzji.

Semestr 5 – przykładowe przedmioty : przedmioty specjalnościowe z obszaru zarządzania, administracji, nowoczesnego menedżeryzmu np. zarządzanie e-usługami, zarządzanie strategiczne, seminarium

Semestr 6 – przedmiot do wyboru, seminarium, zarządzanie projektami, kontrola w organizacji

Zajęcia: ćwiczenia  w murach uczelni. Wykłady on line

Absolwenci są przygotowani do podjęcia zatrudnienia, w tym zajmowania stanowisk kierowniczych średniego szczebla w:

- administracja publiczna (służba cywilna, jednostki samorządu terytorialnego, agencje rządowe, służby resortowe - policji, straży, inspekcji drogowej)
- administracja skarbowa (Urzędy Skarbowe, Izby Skarbowe)
- administracja celna (Urzędy Celne, Izby Celne),
- administracja gospodarcza (podmioty gospodarcze w sektorze publicznym i prywatnym)
- szkoły i placówki oświatowe
- jednostki kontroli administracji (NIK oraz RIO),
- działy personalne oraz działy księgowości firm, 

 

STUDIA LICENCJACKIE na kierunku ADMINISTRACJA w zakresie następujących specjalności:

 • Administracja skarbowa
 • Administracja bezpieczeństwa
 • Administracja publiczna
 • Ochrona danych osobowych

Studia trwają 6 semestrów, absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata.

Głównym celem studiów I stopnia na kierunku administracja jest m.in.:

 • przekazanie wiedzy z zakresu nauk społecznych, nauk o prawie i administracji oraz podstawową wiedzę ekonomiczną,
 • przekazanie wiedzy z zakresu podstaw i zasad założenia systemu prawa w państwie, struktur i instytucji społecznych (politycznych, ekonomicznych, prawnych) oraz wiedzę o relacjach między tymi strukturami i instytucjami w skali krajowej i międzynarodowej,
 • wyposażenie absolwentów w wiedzę o instytucjach prawa administracyjnego,
 • wyposażenie absolwentów w umiejętność rozumienia procesów ekonomicznych, zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, specyfikę gospodarki finansowej państwa,
 • wyposażenie absolwentów w umiejętność rozwiązywania problemów zawodowych w stosowaniu prawa, komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami,
 • uświadomienie potrzeby i rozwinięcie umiejętności uczenia się przez całe życie, rozwoju osobistego, a także uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności

Studia na tym poziomie realizowane są w ramach czterech specjalności, których absolwenci uzyskują prawo do wykonywania zadań i obowiązków o charakterze pracownika administracji, inspektora ochrony danych osobowych.  Zbiorcze zestawienie potencjalnych miejsc pracy i stanowisk zawarto w  tabeli 1 (kliknij tutaj aby otworzyć).

 

STUDIA LICENCJACKIE na kierunku RATOWNICTWO MEDYCZNE w zakresie specjalności:

 • ratownictwo medyczne

 

mopshel 3

 

Projekt