STUDIA LICENCJACKIE na kierunku PEDAGOGIKA w zakresie następujących specjalności:

 • Pedagogika opiekunczo-wychowawcza
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Pedagogika sportu

Studia trwają 6 semestrów, absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. 

Głównym celem studiów I stopnia na kierunku pedagogika jest m.in.:

 • przekazanie wiedzy z zakresu pedagogiki i dyscyplin pokrewnych, niezbędnej do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia,
 • wyposażenie absolwentów w wiedzę o tradycyjnych i współczesnych systemach pedagogicznych,
 • przekazanie wiedzy z zakresu podstaw i zasad przebiegu procesów wychowania i opieki oraz metod organizowania procesu kształcenia i badania jego przebiegu, jako podstawy przygotowania do pracy pedagogicznej,
 • wyposażenie absolwentów w umiejętności analizowania rzeczywistości wychowawczej, samodzielnego formułowania, klasyfikowania i rozwiązywania problemów pedagogicznych i organizacyjnych,
 • kształtowanie wrażliwości etyczno-społecznej,
 • uświadomienie potrzeby i rozwinięcie umiejętności uczenia się przez całe życie oraz rozwoju osobistego.

Studia na tym poziomie realizowane są w ramach czterech specjalności, których absolwenci uzyskują prawo do wykonywania zadań i obowiązków o charakterze pedagogicznym, opiekuńczym, czy wychowawczym, w różnych instytucjach niewymagających przygotowania pedagogicznego. Zbiorcze zestawienie potencjalnych miejsc pracy i stanowisk zawarto w  tabeli 1 (kliknij tutaj aby otworzyć).

 

Program studiów I stopnia dla kierunku PEDAGOGIKA (kliknij TUTAJ, aby otworzyć)

STUDIA LICENCJACKIE na kierunku ZARZĄDZANIE w ramach następujących specjalności:

 • Zarządzanie transportem i logistyką z elementami spedycji
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie finansami
 • Zarzadzanie państwem
 • Zarządzanie strategią rolniczą
 • Zarządzanie w administracji
 • Logistyczne zarządzanie transportem kolejowym

Studia trwają 6 semestrów, absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata.

Głównym celem studiów I stopnia na kierunku zarządzanie jest m.in.:

 • przekazanie wiedzy z zakresu zarządzania i dyscyplin pokrewnych, niezbędnej do zrozumienia społeczno-ekonomicznego kontekstu kształcenia,
 • wyposażenie absolwentów w wiedzę o formach i systemach zarządzania,
 • przekazanie wiedzy z zakresu podstaw i zasad przebiegu procesów zarządzania i ekonomii oraz metod organizowania procesu kształcenia i badania jego przebiegu, jako podstawy przygotowania na stanowiskach kierowniczych,
 • wyposażenie absolwentów w umiejętności analizowania sytuacji ekonomicznej, samodzielnego formułowania, klasyfikowania i rozwiązywania problemów organizacyjnych,
 • kształtowanie wrażliwości etyczno-społecznej,
 • uświadomienie potrzeby i rozwinięcie umiejętności uczenia się przez całe życie oraz rozwoju osobistego,
 • przekazanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie ze studiowaną specjalnością,
 • rozwijanie kompetencji społecznych w zakresie motywowania pracowników,
 • kompleksowe przekazanie wiedzy potrzebnej do zarządzania na różnych płaszczyznach w zależności od jednostki zajmującej się problematyką administracji państwowej,
 • wyposażenie absolwentów w wiedzę z zakresu szeroko pojętej logistyki.

 

Program studiów I stopnia dla kierunku ZARZĄDZANIE (niestacjonarne) (kliknij TUTAJ, aby otworzyć) 
 

STUDIA LICENCJACKIE na kierunku ADMINISTRACJA w zakresie następujących specjalności:

 • Administracja skarbowa
 • Administracja bezpieczeństwa
 • Administracja publiczna
 • Ochrona danych osobowych

Studia trwają 6 semestrów, absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata.

Głównym celem studiów I stopnia na kierunku administracja jest m.in.:

 • przekazanie wiedzy z zakresu nauk społecznych, nauk o prawie i administracji oraz podstawową wiedzę ekonomiczną,
 • przekazanie wiedzy z zakresu podstaw i zasad założenia systemu prawa w państwie, struktur i instytucji społecznych (politycznych, ekonomicznych, prawnych) oraz wiedzę o relacjach między tymi strukturami i instytucjami w skali krajowej i międzynarodowej,
 • wyposażenie absolwentów w wiedzę o instytucjach prawa administracyjnego,
 • wyposażenie absolwentów w umiejętność rozumienia procesów ekonomicznych, zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, specyfikę gospodarki finansowej państwa,
 • wyposażenie absolwentów w umiejętność rozwiązywania problemów zawodowych w stosowaniu prawa, komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami,
 • uświadomienie potrzeby i rozwinięcie umiejętności uczenia się przez całe życie, rozwoju osobistego, a także uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności

Studia na tym poziomie realizowane są w ramach czterech specjalności, których absolwenci uzyskują prawo do wykonywania zadań i obowiązków o charakterze pracownika administracji, inspektora ochrony danych osobowych.  Zbiorcze zestawienie potencjalnych miejsc pracy i stanowisk zawarto w  tabeli 1 (kliknij tutaj aby otworzyć).

 

STUDIA LICENCJACKIE na kierunku RATOWNICTWO MEDYCZNE w zakresie specjalności:

 • ratownictwo medyczne

Projekt