STUDIA PODYPLOMOWE I KURSY Z ZAKRESU PEDAGOGIKI

KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE dla nauczycieli, kandydatów na te stanowiska oraz innych pracowników pedagogicznych

1. TRZYSEMESTRALNE STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO
a) 390 godz. + 150 godz. praktyk zawodowych, nadające uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu, nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu
b) 330 godz. + 90 godz. praktyk, nadające uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu
Uczestnikami mogą być absolwenci studiów wyższych, którzy posiadają merytoryczne przygotowanie do prowadzenia przedmiotu lub zajęć, odpowiadające w pełni wymaganiom podstawy programowej kształcenia w danym typie szkół.

2. CZTEROSEMESTRALNE STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO
nadające uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu i nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych w obszarze wynikającym z dotychczasowego ogólnego wykształcenia kandydata
570 godz. + 150 godz. praktyk
Uczestnikami mogą być absolwenci studiów wyższych, których program studiów określał efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające jedynie wymaganiom ogólnym podstawy programowej przedmiotu nauczania/zajęć w danym typie szkoły.

3. TRZYSEMESTRALNE STUDIA PODYPLOMOWE PRZYGOTOWANIA MERYTORYCZNEGO I DYDAKTYCZNEGO DO NAUCZANIA KOLEJNEGO PRZEDMIOTU w zakresie wskazanym przez kandydata spośród następujących:

a) Biznes i zarządzanie
b) Doradztwo zawodowe
c) Edukacja biblioteczna i informacja naukowa
d) Edukacja dla bezpieczeństwa
e) Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
f) Edukacja i rewalidacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera
g) Edukacja techniczna
h) Nauczanie biologii
i) Nauczanie chemii
j) Nauczanie fizyki
k) Nauczanie geografii
l) Nauczanie historii
m) Nauczanie informatyki
n) Nauczanie języka polskiego
o) Nauczanie matematyki
p) Nauczanie muzyki
q) Nauczanie plastyki z wiedzą o kulturze
r) Nauczanie przyrody
s) Nauczanie wiedzy o społeczeństwie
t) Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
u) Pedagogika resocjalizacyjna
v) Pedagogika sportu
w) Terapia pedagogiczna
x) Wychowanie do życia w rodzinie
240 godz. + 60 godz. praktyk
Uczestnikami mogą być nauczyciele-absolwenci studiów wyższych na kierunkach, których programy studiów określały efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wymaganiom ogólnym odpowiednio podstawy programowej przedmiotu/zajęć w danym typie szkoły.

4. TRZYSEMESTRALNE STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA PSYCHOLOGA 180 godz. + 120 godz. praktyk
Uczestnikami mogą być absolwenci studiów wyższych na kierunku psychologia.

5. TRZYSEMESTRALNE STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO DO NAUCZANIA JĘZYKA OBCEGO 330 godz. + 90 godz. praktyk
Uczestnikami mogą być absolwenci studiów wyższych, których program nie określał efektów uczenia się obejmujących wiedzę i umiejętności odpowiadające wymaganiom podstawy programowej nauczania tego języka, a którzy legitymują się znajomością tego języka odpowiednio do wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art..9 ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela (DZ.U z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz.730 i 1287) i potwierdzoną zgodnie z tymi przepisami, lub ukończyli studia w państwie, w którym językiem urzędowym jest ten język.

STUDIA PODYPLOMOWE I KURSY Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA, BEZPIECZEŃSTWA I PSYCHOLOGII

1. Założenia programowo-organizacyjne, koszty
Głównym celem studiów podyplomowych i kursów z zakresu zarządzania, bezpieczeństwa i psychologii jest nabycie, uaktualnienie, czy poszerzenie przez uczestników przydatnej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do właściwego wypełniania zadań kierowniczych, menedżerskich czy administracyjnych z zakresu,  którego dotyczy ich nazwa, a realizowanych głównie we współczesnych przedsiębiorstwach, jednostkach samorządu terytorialnego, administracji państwowej, gospodarstwach rolnych, wojsku, policji, straży, czy szkołach i placówkach oświatowych. Oprócz realizacji treści z przedmiotów i bloków zagadnień dotyczących poszczególnych specjalności wszyscy uczestnicy mają możliwość nabywania wiedzy i kompetencji z zakresu zarządzania innowacjami, coachingu, psychologii przywództwa, czy nowoczesnych metod zarządzania projektami i zasobami ludzkimi, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania talentami, a także w zakresie budowania marki i e-zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. Realizacja zajęć odbywa się w systemie niestacjonarnym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość lub w ramach indywidualnej organizacji kształcenia. Główną formą zaliczenia poszczególnych przedmiotów/bloków tematycznych jest wykonywanie pod kierunkiem i nadzorem wyznaczonych nauczycieli akademickich praktycznych zadań związanych ze specjalnością kształcenia, uzyskanie stosownych zaliczeń i pozytywnych ocen z egzaminów, wykonania pracy końcowej (przygotowanie artykułu naukowego oraz słowniczka pojęć związanych z poszczególną specjalnością) a ukończenie niektórych studiów wymaga jeszcze odbycia stosownych praktyk. Do realizacji tych zadań uczestnicy otrzymują m.in. materiały pomocnicze, wykaz literatury, mają dostęp do filmów edukacyjnych będących w  posiadaniu uczelni, jak też mają możliwość uczestnictwa w różnego rodzaju formach kształcenia ustawicznego (seminaria, konferencje, warsztaty, itp.) organizowanych przez uczelnię i współpracujących z nią instytucje i organizacje. Koszty kształcenia związane z ukończeniem studiów są uzależnione od przyjętej formy i wynoszą od 900,00 do 1 600,00 zł za semestr, opłata rekrutacyjna: 100,00 zł, opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. Koszt kursu jest uzależniony od liczby uczestników i będzie wynosił od 25,00 zł do 60,00 zł za godzinę. Zapisu na studia i kursy można dokonać poprzez przesłanie pocztą podania o przyjęcie na studia wraz z załącznikami, o których w nim mowa lub złożenia go osobiście w siedzibie uczelni czy w jej jednostce.  
    
2. Poszczególne studia i kursy

 • Bezpieczeństwo zdrowotne w kosmetologii bioestetycznej /2 semestry, 192 godz. + 128 godz. praktyk, 44 pkt ECTS
 • Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe /2 semestry, 225 godz. + 60 godz. praktyk, 35 pkt ECTS
 • Grafika komputerowa i multimedia w przywództwie i zarządzaniu /2 semestry, 250 godz., 62 pkt ECTS
 • Inżynieria zarządzania innowacjami (kurs doskonalący) /60 godz.  
 • Kompleksowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy /2 semestry, 250 godz., 63 pkt ECTS
 • Kreowanie wizerunku organizacji w mediach (praca rzecznika prasowego) /2 semestry, 180 godz. + 40 godz. praktyk, 64 pkt ECTS
 • Kurs przygotowujący do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej /10 godz.
 • Międzynarodowe studia podyplomowe coachingu /2 semestry
 • Menedżer usług społecznych /2 semestry
 • Opracowywanie biznesplanu w działalności gospodarczej (kurs doskonalący) /60 godz.
 • Organizacja i zarządzanie oświatą /2 semestry, 215 godz. + 40 godz. praktyk, 44 pkt ECTS)
 • Pośrednictwo pracy z coachingiem i doradztwem zawodowym /2 semestry, 175 godz., 32 pkt ECTS
 • Psychologia przywództwa w praktyce /2 semestry, 198 godz., 30 pkt ECTS
 • Przedsiębiorczość i zarządzanie (kurs doskonalący dla przedsiębiorców) /60 godz.
 •  Zarządzanie bezpieczeństwem państwa /2 semestry, 218 godz. + 140 godz. praktyk, 47 pkt ECTS
 • Zarządzanie działalnością  gospodarczą – firmą (kurs doskonalący) /60 godz.
 • Zarządzanie finansami firmy (kurs doskonalący) /60 godz.
 • Zarządzanie logistyczne i obsługa celna obrotu towarowego /2 semestry, 190 godz., 60 pkt ECTS
 • Zarządzanie organizacjami pozarządowymi /2 semestry, 230 godz., 60 pkt ECTS
 • Zarządzanie państwem /2 semestry, 205 godz., 60 pkt ECTS)
 • Zarządzanie projektami rewitalizacyjnymi /2 semestry
 • Zarządzanie różnorodnością (kurs doskonalący) /60 godz.
 • Zarządzanie sprzedażą /2 semestry, 270 godz., 60 pkt ECTS
 • Zarządzanie strategią rolniczą /2 semestry, 265 godz., 60 pkt ECTS
 • Zarządzanie w samorządzie terytorialnym /2 semestry, 205 godz., 60 pkt ECTS

 


 

 

mopshel 3

 

Projekt