wersja 1_1 obowiązuje od 18.11.2022

Polityka Prywatności, czyli Zasady Przetwarzania Danych Osobowych w Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku poprzez stronę internetową www.wsse.edu.pl  jako informacja na podstawie ART. 13 UST. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku z siedzibą przy ul. Rajska 6. Może Pani/Pan skontaktować się z nami osobiście lub telefonicznie pod numerem 881 777 146, (58) 500 52 22.
 2. W sprawie danych osobowych prosimy o kontakt pisząc na w/w adres pocztowy najlepiej z dopiskiem: „Inspektor Danych Osobowych” lub adres e-mail: iod@wsse.edu.pl
 3. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

CEL I CZAS PRZETWARZANIA

 1. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
 2. rekrutacji na wybrany kierunek kształcenia w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. C RODO, Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)
 3. kontaktowych pod wskazany numer telefonu lub adres e-mail w celu utrzymania kontaktu biznesowego i realizacji naszych usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 4. poprzez platformę moodle do komunikacji i wspomagania procesu kształcenia i utrzymania prawidłowego utrzymania www (podstawa prawna: art.6 ust. 1 f RODO). Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Platformą i kojarzone z zalogowanymi użytkownikami.
 5. oferowania przez nas naszych usług (marketing bezpośredni) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności i obrona naszych praw (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO)
 7. Wskazanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu rozpatrzenie aplikacji kandydata, kontaktu czy realizowanie statutu WSSE. Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzasadniony do realizacji celów wskazanych w ust. 4, tj.:
 9. przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes ADO;
 10. okres przetwarzania danych może być przedłużony, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. I tak, dane osobowe które zostały przez Państwa przekazane w celu:
 • prowadzonej rekrutacji przez okres rekrutacji, a po jej ustaniu przez kolejne 12 m-cy,
 • przez okres trwania studiów, a po jego ustaniu przez kolejnych 50 lat w celu archiwizacji na podstawie (Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów). W zakresie danych osobowych przetwarzanych w celu dostosowania programu studiów do potrzeb rynku, maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia studiów,
 • archiwizowania dokumentów rozliczeniowych będę przetwarzane do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego,
 • obsługi zapytań i innych wniosków do nas kierowanych, w tym zapewnienie rozliczalności prowadzonych przez ADO działań przez okres 3 lat,
 • Dane o sposobie korzystania przez Ciebie z naszej strony oraz platformy mooble- do czasu zakończenia sesji (w zakresie plików cookies niezbędnych) oraz odpowiednio przez 30 dni (w zakresie pozostałych plików cookies).

ODBIORCY DANYCH

 1. W ramach poszczególnych Usług Zaufani Partnerzy, dostarczający m.in. usługi prawne, informatyczne, instytucje zarządzające projektami, itp. mogą być Odbiorcami Państwa danych. Państwa dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. podmiotom uprawnionym do kontroli, organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj:  http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających w następujących celach:
 3. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej www.
 4. Administrator korzysta z usług Google TAG Manager dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Usługi te pomagają Administratorowi analizować sposób korzystania ze strony internetowej www.

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli uzna że jego dane są przetwarzane z naruszeniem prawa. Odwołanie zgody w dowolnym momencie nie wpłynie na zgodność przetwarzania danych przed odwołaniem zgody.

 

mopshel 3

 

Projekt