(…) Uczelnia oferuje zróżnicowane formy i specjalności kształcenia. Część z nich ma charakter interdyscyplinarny, niektóre mogą być realizowane we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi, krajowymi i zagranicznymi, w tym także poprzez programy wymiany studentów. Oferta edukacyjna skierowana  jest do bardzo szerokiego kręgu odbiorców niezależnie od ich wieku, sytuacji zawodowej i osobistej, miejsca zamieszkania oraz dotychczasowego wykształcenia, zgodnie z  ideą kształcenia ustawicznego. Przyjmuje się jako zasadę, że programy nauczania mają być opracowywane i monitorowane w ramach dialogu i partnerstwa, z udziałem nauczycieli akademickich, studentów, absolwentów i podmiotów rynku pracy, przy wykorzystaniu najnowszych metod nauczania i uczenia się, tak aby studenci i słuchacze mogli nabyć umiejętności zwiększające ich szanse na zdobycie zatrudnienia.

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku ma ambicje stać się rozpoznawalną, dynamicznie rozwijająca się umiędzynarodowioną uczelnią łączącą tradycję z nowoczesnością, która tworzy dogodne warunki materialne, finansowe i kadrowe dla kształcenia studentów i prowadzenia badań naukowych. Kształcenie w różnych dziedzinach wiedzy i w zawodach poszukiwanych na rynku pracy połączone będzie z nowoczesnymi warunkami studiowania w Gdańsku, który jest największym na  Pomorzu ośrodkiem akademickim (…)

 

mopshel 3

 

Projekt