Decyzja MSWiA z dnia 7 lutego 2022 r.

MSWiA zatwierdza wniosek WSSE w Gdańsku na potrzeby przyjmowania cudzoziemców w celu podjęcia lub kontynuacji studiów.

-> Decyzja 

1. REKRUTACJA NA STUDIA

Uwaga:
Złożenie wypełnionej ankiety i podania o przyjęcie na studia do Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku wraz z wymaganymi załącznikami w formie elektronicznej na mail Uczelni dziekanat@wsse.edu.pl (Po pozytywnym zakończeniu rekrutacji kandydat obowiązkowo przesyła listownie lub składa osobiście w siedzibie Uczelni, w ciągu 14 dni kalendarzowych oryginały dokumentów lub ich poświadczone kopie).

Studia I stopnia

Rejestracja on-line kandydatów na studia I stopnia - TUTAJ

Złożenie wymaganych dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia I stopnia (licencjackie) na kierunku:
 • ankieta osobowa kandydata na studia (do pobrania);
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (dotyczy nowej matury) z załącznikiem;
 • przetłumaczone przez polskiego tłumacza przysięgłego świadectwo ukończenia szkoły średniej z załącznikiem;
 • certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie B1. W razie braku certyfikatu potwierdzającego poziom języka polskiego, komisja rekrutacyjna może przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną albo „test kompetencyjny” w celu ustalenia poziomu biegłości językowej w zakresie języka polskiego (dotyczy cudzoziemców);
 • 1 aktualne zdjęcie;
 • biała wiązana teczka;
 • kserokopia dowodu osobistego (paszportu zagranicznego);
 • dowód opłaty rekrutacyjnej – 85 zł. 

Studia II stopnia

Rejestracja on-line kandydatów na studia II stopnia - TUTAJ

Złożenie wymaganych dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie)
 • ankieta osobowa kandydata na studia (do pobrania);
 • świadectwo dojrzałości – oryginał lub odpis;
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (dotyczy nowej matury) z załącznikiem
 • przetłumaczony przez polskiego tłumacza przysięgłego dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem dyplomu;
 • certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie B1. W razie braku certyfikatu potwierdzającego poziom języka polskiego, komisja rekrutacyjna może przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną albo „test kompetencyjny” w celu ustalenia poziomu biegłości językowej w zakresie języka polskiego (dotyczy cudzoziemców);
 • 1 aktualne zdjęcie;
 • biała wiązana teczka;
 • kserokopia dowodu osobistego (paszportu zagranicznego);
 • dowód opłaty rekrutacyjnej – 85 zł.

Kierunki i specjalności studiów

2. KONTO BANKOWE DLA OPŁATY ZA STUDIA I OPŁATY REKRUTACYJNEJ:

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
ul. Rajska 6, 80-850 Gdańsk
BOŚ S.A. 07 1540 1098 2001 5548 0424 0001

3. KONTAKTY ODNOŚNIE REKTUTACJI

Dziekanat Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku
ul. Rajska 6, Gdańsk (niedaleko Dworca Głównego PKP), III piętro, pokój 302
tel. (58) 500 52 06 albo +48 794 657 000
e-mail: dziekanat@wsse.edu.pl; mlustyk@wsse.edu.pl

4. Wysokość opłaty za studia

5. Legitymacja studencka

 • wypełnić wniosek;
 •  podać 1 zdjęcie;
 • opłacić 22 zł na konto Uczelni;
 • wysłać wniosek, zdjęcia oraz potwierdzenie o płatności na mail dziekanat@wsse.edu.pl albo przynieść do Uczelni w Dziekanat (III piętro, pok. 302, tel. (58) 500 52 06). 

6. PLAN ORGANIZACJI ROKU NAUCZANIA 2022/2023 (zarządzenie Rektora 12/2022) 

7.PLAN ZAJĘĆ  

sem. I
sem. II

8. PROCEDURA DYPLOMOWANIA 

9. REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH

10. Plan studiów (po specjalnościach)

 

Projekt