Administratorem zbieranych i przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku z siedzibą przy ul. Rajska 6. Może Pani/Pan skontaktować się z nami osobiście lub telefonicznie pod numerem 881 777 146, (58) 500 52 22.

W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez skrócona nazwa ADO danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych Katarzyną Frączewską-Wójt za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres: k.golska@wsse.edu.pl

Pani /Pana dane osobowe zbierane do celów rekrutacyjnych i procesu kształcenia w Wyższej Szkołę Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku przetwarzamy na podstawie Ustawy o Szkolnictwie Wyższym Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów. Dane te będą przekazywane uprawnionym instytucjom wyłącznie na podstawie obowiązującego prawa. Podanie tych danych jest niezbędne w procesie kształcenia na naszej Uczelni.
Dane osobowe, które zbieramy na podstawie Pani/Pana zgody są przetwarzane w związku z realizacją celów w procesie rekrutacji i kształcenia opisane w Statucie Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku. Niepodanie tych danych lub brak zgody na ich przetwarzanie nie spowoduje dla Pani/ Pana żadnych negatywnych okoliczności.
Może Pan/Pani wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. W tym celu należy zwrócić się pisemnie do Administratora Danych.
Dane osobowe, które zebraliśmy na podstawie Ustawy o Szkolnictwie Wyższym Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego będziemy przetwarzać przez okres trwania studiów, a po jego ustaniu przez kolejnych 50 lat w celu archiwizacji. Dane osobowe, które zebraliśmy na podstawie Pana/Pani zgody będziemy przetwarzać do czasu utraty ich przydatności dla Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku lub momentu cofnięcia zgody.
Ma Pani /Pan prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich uzupełnienia i aktualizowania. Ma Pani/Pan prawo żądać wstrzymania przetwarzania lub usunięcia danych, które zebraliśmy za Pani/Pana zgodą. Równocześnie ma Pani/Pan prawo do przeniesienia swoich danych osobowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku przetwarzania zebranych danych osobowych w sposób sprzeczny z rozporządzeniem RODO.

Oświadczam, iż zostałem/am zapoznany z przysługującymi mi prawami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Społeczno-Ekonomiczną w Gdańsku.

Projekt