Ta strona używa ciasteczek (cookies) w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Czytaj więcej »

STATUT
WYŻSZEJ SZKOŁY SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ
W GDAŃSKU


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1.    Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku, zwana dalej „uczelnią”, jest niepubliczną uczelnią zawodową, założoną 31 stycznia 2001 r., wpisaną do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 192.
2.    Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j. t. Dz. U. 2012, poz. 572 ze zm.), dalej zwaną „ustawą”, przepisów wydanych na jej podstawie oraz w oparciu o niniejszy statut.
3.    Założycielem uczelni jest spółka „Edukacja i Przedsiębiorczość” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 472363.
4.    Uczelnia ma osobowość prawną.
5.    Siedzibą uczelni jest miasto Gdańsk. Uczelnia może prowadzić działalność także poza swoją siedzibą, w szczególności tworząc jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 85 ust. 1 i 3 ustawy.
6.    Nadzór nad uczelnią w zakresie określonym przez ustawę sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, zwany dalej „ministrem”.
7.    Godłem uczelni jest logotyp Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku umieszczone koncentrycznie w okręgu z wpisaną w koło nazwą uczelni. Godło uczelni określa Załącznik nr 1. Uczelnia może używać skróconej nazwy „WSSE”. Nazwa i logo uczelni są prawnie zastrzeżone.
§ 2
1.    Podstawowymi celami i zadaniami uczelni jest przede wszystkim:
1)    kształcenie studentów oraz słuchaczy w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy, umiejętności oraz kompetencji niezbędnych w pracy zawodowej;
2)    wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za Państwo Polskie oraz za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka;
3)    prowadzenie działalności konsultacyjno-doradczej, prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczo-diagnostycznych na rzecz zainteresowanych osób i instytucji;
4)    kształcenie i promowanie kadr naukowych;
5)    prowadzenie studiów podyplomowych oraz organizowanie kształcenia ustawicznego w formie kursów, seminariów, konferencji i szkoleń mających na celu zdobywanie nowych umiejętności, jak również doskonalenie umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie;
6)    upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury i techniki, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych  i informacyjnych;
7)    stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów i pracowników uczelni;
8)    działanie na rzecz upowszechniania rozwoju społecznego, rozwijania postaw obywatelskich oraz postępu gospodarczego społeczności lokalnych i regionalnych;
9)    stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i badaniach naukowych.
2.    Uczelnia, realizując zadania określone w ust. 1, współpracuje z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, gospodarczymi oraz innymi organizacjami i instytucjami prowadzącymi działalność zbieżną z jej działalnością. Współpracuje także z samorządem lokalnym i regionalnym, organizacjami pozarządowymi, w tym z organizacjami pożytku publicznego oraz uczestniczy w tworzeniu europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego.
3.    Realizacja zadań uczelni i troska o jej dobre imię należy do powinności wszystkich pracowników, studentów, słuchaczy i kursantów.
§ 3
1.    Uczelnia może zakładać i prowadzić szkoły oraz inne placówki oświatowe, placówki opiekuńczo-wychowawcze, terapeutyczne, resocjalizacyjne i inne o podobnym charakterze i celach, takie jak: domy dziecka o różnych typach i zakresach działalności, świetlice socjoterapeutyczne, poradnie, świetlice dziennego pobytu, ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjne i wychowawcze,  domy pomocy społecznej – w zakresie, w jakim pozwalają na to odrębne przepisy.
2.    Prowadząc współpracę z innymi uczelniami krajowymi i zagranicznymi oraz innymi podmiotami, w obszarach dydaktyki i badań naukowych, uczelnia może tworzyć wspólne jednostki.

§ 4

1.    Do kompetencji założyciela uczelni w szczególności należy:
1)    nadawanie i zmiana statutu uczelni;
2)    uchylanie uchwał senatu niezgodnych z przepisami prawa;
3)    podjęcie decyzji o połączeniu uczelni z inną uczelnią;
4)    podejmowanie decyzji o  likwidacji uczelni za zgodą ministra;
5)    powoływanie i odwoływanie członków senatu oraz rektora;
6)    zatwierdzanie wysokości i zasad pobierania opłat za studia i inne usługi edukacyjne;
7)    inne sprawy zastrzeżone w ustawie lub statucie dla założyciela.
2.    W przypadku likwidacji założyciela uczelni jego funkcję przejmuje Fundacja Oświatowa im. Profesora Władysława Kobylińskiego w Ostrołęce.
ROZDZIAŁ II
MIENIE I FINANSE UCZELNI

§ 5
1.    Mienie uczelni obejmuje własność i inne prawa majątkowe.
2.    Środki finansowe niezbędne do finansowania bieżącej działalności uczelni uzyskiwane są z:
1)    odpłatności za świadczone usługi edukacyjne, w szczególności za kształcenie na studiach, studiach podyplomowych oraz kursach;
2)    opłat za  świadczone usługi administracyjne pobierane przez uczelnię;
3)    budżetu państwa, budżetu Unii Europejskiej, budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
4)    działalności badawczej, dydaktycznej, naukowej, doświadczalnej, diagnostycznej, doradczej, i innej zleconej uczelni odpłatnie;
5)    darowizn spadków, pomocy finansowej fundacji, stowarzyszeń oraz innych sponsorów, ofiarności publicznej, w tym także pochodzenia zagranicznego;
6)    wpłat od założyciela;
7)    funduszy celowych;
8)    przychodów z wyodrębnionej działalności gospodarczej;
9)    przychodów z udziałów w innych podmiotach i odsetek;
10)    innych źródeł, w tym pożyczek i kredytów zaciąganych na bieżącą działalność uczelni lub na inwestycje celowe.
§ 6
1.    Uczelnia prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową, zgodnie z przepisami o rachunkowości, na podstawie planu rzeczowo-finansowego zatwierdzonego przez senat.
2.    Roczne sprawozdanie finansowe uczelni zatwierdza senat.
3.    Rokiem obrachunkowym uczelni jest rok kalendarzowy.
4.    Nadwyżki finansowe powstałe z wyodrębnionej działalności gospodarczej, o której mowa w § 8 ust. 1 przeznacza się w całości na realizację zadań statutowych, w tym na rozwój bazy materialnej uczelni.
§ 7
1.    Uczelnia może utworzyć własny fundusz stypendialny dla pracowników i studentów, o których mowa w art. 104 ustawy. Stypendia z tego funduszu mogą być przyznawane niezależnie od stypendiów, o których mowa w art. 173 ust. 1 ustawy.
2.    Zasady tworzenia i wykorzystania własnego funduszu stypendialnego ustala rektor.
3.    Stypendia z funduszu stypendialnego są przyznawane przez rektora.
4.    Stypendia dla studentów przyznawane są w uzgodnieniu z uczelnianym organem wykonawczym samorządu studenckiego uczelni.
§ 8
1.    Uczelnia za zgodą założyciela może prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo działalność gospodarczą w zakresie produkcji, handlu i usług, realizowaną zgodnie z zasadami, celami i misją uczelni.
2.    Działalność, o której mowa w ust. 1 może być prowadzona w formie zakładu powołanego dla prowadzenia określonego rodzaju działalności gospodarczej.
3.    Zakład, o którym mowa w ust. 2 tworzy, przekształca i likwiduje rektor.
4.    Zakładem kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez rektora.
§ 9
1.    Funkcję głównego księgowego – kwestora, pełni pracownik, któremu rektor powierza obowiązki i odpowiedzialność w zakresie prowadzenia rachunkowości uczelni, wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywania wstępnej kontroli: a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem rzeczowo-finansowym; b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.   
2.    Kwestora uczelni zatrudnia rektor za zgodą założyciela.
3.    Obowiązki i uprawnienia kwestora, jako głównego księgowego, regulują odrębne przepisy i wyznaczone są zakresem jego obowiązków.
ROZDZIAŁ III
ORGANIZACJA UCZELNI
§ 10
1.    W skład uczelni wchodzą: wydziały, instytuty, katedry, zakłady, pracownie, centra, laboratoria oraz jednostki międzywydziałowe i jednostki organizacyjne administracji.
2.    Uczelnia może, w celu komercjalizacji badań naukowych i prac rozwojowych, utworzyć spółkę celową.
3.    Spółkę celową tworzy rektor za zgodą senatu i założyciela.
4.    Podstawową jednostką uczelni jest wydział.
5.    Wydział można utworzyć, gdy zatrudniona w nim będzie, w pełnym wymiarze czasu pracy, liczba nauczycieli akademickich wymagana odrębnymi przepisami do prowadzenia kierunków studiów.
6.    Wydział prowadzi jeden lub więcej kierunków studiów.
7.    Wydziałem kieruje dziekan.
8.    Wydziały są tworzone, przekształcane i likwidowane przez rektora  po zasięgnięciu opinii senatu. Pozostałe jednostki wymienione w ust. 1 są tworzone, przekształcane i likwidowane przez rektora.
9.    Kierowników jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 powołuje i odwołuje rektor, z zastrzeżeniem § 25 ust. 1
10.    Regulaminy funkcjonowania jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 zatwierdza rektor.
11.    Organizację i zasady działania administracji uczelni oraz zakres działania kierowników jednostek organizacyjnych administracji określa regulamin organizacyjny uczelni nadany przez rektora.

§ 11
1.    Katedra organizuje i prowadzi działalność naukową i dydaktyczną w ramach dyscypliny lub specjalności naukowej.
2.    Kierownikiem katedry może być nauczyciel akademicki zatrudniony w uczelni, posiadający co najmniej stopień doktora habilitowanego, w przypadku zakładów kierownikiem może być osoba posiadająca stopień naukowy doktora, a w przypadku pozostałych jednostek kierownikiem może być osoba posiadająca co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.
3.    Zakład i instytut prowadzi działalność badawczą w zakresie co najmniej jednej specjalności naukowej oraz uczestniczy w organizacji procesu kształcenia.
4.    Zakład można utworzyć, gdy w proponowanym składzie osobowym jest co najmniej jedna osoba, posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora.
5.    Pracownię, studium, centrum i laboratorium można utworzyć, gdy w proponowanym składzie osobowym jednostki jest co najmniej jedna osoba, posiadająca co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.
§ 12
1.    W uczelni działa system biblioteczno-informacyjny, którego podstawę stanowi biblioteka.
2.    Biblioteka jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną, której podstawowym zadaniem jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz organizowanie i prowadzenie informacji naukowo-technicznej.
3.    Działalność biblioteki prowadzona jest na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez rektora.
4.    Biblioteką kieruje dyrektor zatrudniany przez rektora po zasięgnięciu opinii senatu lub inna wyznaczona osoba spośród pracowników administracji lub nauczycieli akademickich posiadająca wykształcenie z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Dyrektora biblioteki powołuje się wówczas gdy pracują w niej co najmniej dwie osoby.
5.    Z uczelnianego systemu biblioteczno-informacyjnego, w tym ze zbiorów bibliotecznych w wypożyczalni i czytelni  mogą korzystać:
1)    studenci, słuchacze studiów podyplomowych i kursanci;
2)    pracownicy uczelni;
3)    absolwenci uczelni;
4)    użytkownicy upoważnieni do korzystania na podstawie umów o współpracy z innymi bibliotekami i uczelniami;
5)    inne osoby – za zgodą dyrektora biblioteki, po otrzymaniu karty bibliotecznej.
§ 13
1.    W uczelni może działać rada biblioteczna, która jest organem opiniodawczym rektora w sprawach związanych z funkcjonowaniem systemu biblioteczno-informacyjnego.
2.    Radę biblioteczną powołuje i odwołuje rektor.
3.    W skład rady bibliotecznej wchodzą:
1)    dyrektor biblioteki jako jej przewodniczący;
2)    przedstawiciele nauczycieli akademickich – po jednym z każdego kierunku studiów;
3)    przedstawiciel samorządu studentów.
4.    Do kompetencji rady bibliotecznej należy w szczególności:
1)    opiniowanie kierunków działalności i rozwoju biblioteki;
2)    opiniowanie spraw dotyczących organizacji  i funkcjonowania biblioteki;
3)    określenie zasad gromadzenia zbiorów bibliotecznych oraz doradztwo w sprawie zakupów  zbiorów bibliotecznych;
4)    rozpatrywanie i opiniowanie sprawozdań dyrektora biblioteki;
5)    wyrażanie opinii w innych sprawach dotyczących systemu biblioteczno-informacyjnego.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY UCZELNI

§ 14
1.    Organami kolegialnymi uczelni są senat i rady podstawowych jednostek organizacyjnych.
2.    Organami jednoosobowymi uczelni są:
1)    rektor;
2)    dziekan.
§ 15
1.    Kadencja kolegialnych i jednoosobowych organów uczelni trwa 4 lata i rozpoczyna się 1 września roku powołania, a kończy z dniem 31 sierpnia ostatniego roku kadencji.      
2.    Kadencję przedstawicieli studentów w senacie i radzie wydziału określa regulamin samorządu studenckiego.
3.    Organy kolegialne uczelni pełnią swoje funkcje do czasu ukonstytuowania się odpowiednich organów nowej kadencji.

§ 16
1.    W skład senatu wchodzą:
1)    rektor;
2)    prorektorzy;
3)    dziekani;
4)    prodziekani;
5)    dwóch nauczycieli akademickich;
6)    jeden przedstawiciel pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi;
7)    przedstawiciele studentów w liczbie zapewniającej im 20% udziału w składzie senatu, wybranych przez samorząd studencki.
2.    Członków senatu powołuje i odwołuje założyciel na wniosek rektora, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 7.
3.    Wybór członków senatu określonych w ust. 1 pkt. 7 i 8 dokonuje się zgodnie z zasadami wyrażonymi w § 26 ust. 3, 4, 5 – stosując je odpowiednio.
4.    W posiedzeniach senatu z głosem doradczym mogą uczestniczyć: kwestor, dyrektor biblioteki oraz kierownik akademickiego biura karier lub przedstawiciele tych jednostek.
5.    Rektor może zapraszać do udziału w posiedzeniach senatu inne osoby, którym nie przysługuje prawo głosu stanowiącego.
§ 17
1.    Kompetencje senatu określa ustawa i statut.
2.    Senat uczelni zatwierdza sprawozdanie finansowe uczelni zgodnie z przepisami o rachunkowości.
3.    Senat opiniuje umowy o współpracy z podmiotami zagranicznymi.
4.    Senat wyraża opinię w sprawach przedłożonych przez rektora albo co najmniej 5 członków senatu.
§ 18
1.    Posiedzenia senatu mogą być zwoływane w trybie zwyczajnym, nadzwyczajnym i uroczystym.
2.    Posiedzenie zwyczajne senatu zwołuje rektor. W przypadku nieobecności rektora posiedzenie senatu zwołuje upoważniony prorektor.
3.    Posiedzenie nadzwyczajne senatu zwołuje rektor z własnej inicjatywy, a w przypadku jego nieobecności upoważniony prorektor, albo na pisemny wniosek założyciela, lub co najmniej ¼ statutowej liczby członków senatu. Posiedzenie nadzwyczajne senatu winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
4.    Posiedzenie uroczyste senatu zwołuje rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek założyciela.
5.    Posiedzenie senatu zwoływane jest poprzez wysłanie, nie później niż tydzień przed terminem posiedzenia, imiennych zawiadomień do członków senatu z podaniem terminu i miejsca posiedzenia oraz proponowanego przez rektora porządku obrad.
6.    Udział członków senatu w jego posiedzeniach jest obowiązkowy.
§ 19
1.    Senat działa na posiedzeniach, którym przewodniczy rektor. W przypadku nieobecności rektora posiedzeniom senatu przewodniczy inna osoba wyznaczona przez rektora.
2.    Posiedzenia senatu są jawne dla studentów i pracowników uczelni.
3.    Senat może ograniczyć bądź wyłączyć jawność posiedzenia lub jego części.
4.    Posiedzenia senatu są protokołowane. Protokoły z posiedzeń podlegają zatwierdzeniu przez senat nie później niż na następnym posiedzeniu senatu.
5.    Senat podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
6.    Dopuszcza się podejmowanie uchwał w głosowaniu tajnym w przypadku gdy głosowanie tajne zarządzi przewodniczący obrad lub gdy wniosek o przeprowadzenie głosowania tajnego zgłosi ponad połowa statutowej liczby członków senatu;
7.    Uchwały senatu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby jego członków, chyba że ustawa lub statut przewiduje inne wymagania.
§ 20
W przypadku podjęcia przez senat uchwały niezgodnej z przepisami prawa, statutem lub naruszającej ważny interes uczelni, rektor zawiesza jej wykonanie i w terminie 14 dni zwołuje posiedzenie senatu celem powtórnego rozpatrzenia uchwały. Jeżeli senat nie zmieni ani nie uchyli uchwały, rektor przekazuje ją założycielowi, który może uchwałę tę zmienić, uchylić ją lub utrzymać w mocy.
§ 21
1.    Mandat członka senatu oraz organu jednoosobowego uczelni wygasa w przypadku:
1)    śmierci;
2)    rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy;
3)    skreślenia z listy studentów lub ukończenia studiów;
4)    pisemnego zrzeczenia się mandatu lub funkcji;
5)    pozbawienia praw publicznych;
6)    całkowitego lub częściowego ubezwłasnowolnienia.
2.    Wygaśniecie mandatu stwierdza senat.
3.    Założyciel może odwołać członka senatu przed upływem kadencji w przypadku:
1)    niemożności uczestnictwa w pracach organu przez okres przekraczający trzy miesiące;
2)    nieusprawiedliwionej nieobecności na dwóch posiedzeniach senatu;
3)    skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;
4)    prowadzenia przez członka senatu działalności konkurencyjnej lub niezgodnej z interesami uczelni.
§ 22
1.    Rektora uczelni powołuje i odwołuje założyciel, po zasięgnięciu opinii senatu.
2.    Warunkiem pełnienia funkcji rektora Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku jest  zatrudnienie w uczelni jako podstawowym miejscu pracy.
3.    Założyciel może odwołać rektora w przypadku naruszenia przepisów prawa, postanowień statutu lub postępowania godzącego w interes uczelni.
4.    Rektorem uczelni może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora.
5.    Stosunek pracy z rektorem nawiązuje i rozwiązuje założyciel.
§ 23
1.    Rektor kieruje działalnością uczelni i reprezentuje ją na zewnątrz.
2.    Rektor jest przełożonym pracowników i studentów uczelni.
3.    Rektor wydaje wiążące całą społeczność akademicką oraz jednostki utworzone przez uczelnię zarządzenia porządkowe, polecenia służbowe i inne decyzje we wszystkich kwestiach dotyczących spraw dydaktycznych, naukowych i administracji uczelni, a niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.
4.    Do kompetencji rektora, poza kompetencjami wymienionymi w ustawie i statucie, należy  w szczególności:
1)    opracowanie i realizacja strategii rozwoju uczelni oraz nadzór nad realizacją strategii przez jednostki organizacyjne;
2)    sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych;
3)    dążenie do planowego rozwoju uczelni w zakresie dydaktyki, badań naukowych i jej uczestnictwa w życiu publicznym;
4)    sprawowanie nadzoru nad wdrożeniem i doskonaleniem uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia;
5)    promowanie uczelni w kraju i zagranicą;
6)    prowadzenie polityki kadrowej zapewniającej realizację zadań dydaktycznych, naukowo- badawczych i prac rozwojowych uczelni;
7)    powoływanie komisji i zespołów rektorskich;
8)    podejmowanie decyzji w zakresie współpracy międzyuczelnianej, krajowej i międzynarodowej;
9)    organizowanie prac senatu oraz zapewnienie realizacji jego uchwał;
10)    nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z  pracownikami uczelni;
11)    ustalanie rodzajów i wysokości opłat wnoszonych przez studentów na rzecz uczelni, podlegających zatwierdzeniu przez założyciela;
12)    opracowywanie projektu planu rzeczowo-finansowego uczelni i przedstawienie go do zatwierdzenia senatowi;
13)    opracowanie oraz przedstawianie do zatwierdzenia senatowi sprawozdania finansowego uczelni;
14)    opracowywanie i przedstawienie do zatwierdzenia senatowi sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego;
15)    nadawanie regulaminu wynagradzania, regulaminu pracy oraz regulaminu organizacyjnego uczelni;
16)    sprawowanie nadzoru nad administracją i gospodarką uczelni;
17)    zapewnienie zgodności działalności uczelni z jej podstawowymi zadaniami i przepisami prawa;
18)    sprawowanie nadzoru nad działalnością dydaktyczną i badawczą uczelni;
19)    dbanie o przestrzeganie prawa i zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na terenie uczelni;
20)    tworzenie, przekształcanie i likwidowanie jednostek organizacyjnych uczelni wskazanych w statucie;
21)    podejmowanie decyzji w sprawach udzielania stypendiów przyznawanych z funduszu stypendialnego uczelni;
22)    określanie zakresu obowiązków prorektorów i dziekanów;
23)    podejmowanie decyzji w sprawach nagród i wyróżnień;
24)    zatwierdzanie harmonogramu roku akademickiego;
25)    rozpatrywanie odwołań od decyzji prorektorów i dziekanów;
26)    prowadzenie rejestru uczelnianych organizacji studenckich;
27)    rozwiązywanie zgromadzeń zorganizowanych na terenie uczelni przebiegających z naruszeniem prawa;
28)    nadzór nad samorządem studenckim, poprzez uchylanie uchwał samorządu niezgodnych z prawem, statutem uczelni, regulaminem studiów lub regulaminem samorządu studenckiego;
29)    rozpatrywanie skarg i wniosków wpływających do uczelni.


§ 24
1.    Rektor kieruje uczelnią za pomocą prorektorów. Wyznaczony prorektor zastępuje rektora podczas jego nieobecności.
2.    Prorektorów powołuje i odwołuje rektor po zasięgnięciu opinii senatu.
3.    Rektor może odwołać prorektora w przypadku naruszenia przez prorektora przepisów prawa, postanowień statutu, postępowania godzącego w interes uczelni i związanej z tym uzasadnionej utraty zaufania do osoby pełniącej taką funkcję, po zasięgnięciu opinii senatu.
4.    W uczelni może być powołanych nie więcej niż trzech prorektorów, z zastrzeżeniem, że co najmniej dwóch z nich posiada stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego lub tytuł profesora.
§ 25
1.    Dziekana i prodziekana powołuje i odwołuje rektor po zasięgnięciu opinii senatu. Do odwołania dziekana stosuje się odpowiednio § 24, ust. 3.
2.    Dziekanem może być osoba posiadająca  co najmniej stopień naukowy doktora.
3.    Dziekan podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania wydziału, niezastrzeżone dla innych organów uczelni, a przede wszystkim:
1)    sprawuje nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych wydziału;
2)    opracowuje i realizuje strategię rozwoju wydziału, zgodną ze strategią rozwoju uczelni;
3)    organizuje proces kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów;
4)    dokonuje okresowych analiz i  ocen jakości kształcenia;
5)    organizuje proces badań naukowych;
6)    dba o przestrzeganie prawa oraz bezpieczeństwa i porządku na terenie wydziału;
7)    reprezentuje wydział w senacie, przed innymi organami uczelni oraz na zewnątrz;
8)    określa zakres obowiązków i kompetencji prodziekanów;
9)    organizuje i sprawuje nadzór na działalnością dziekanatu;
10)    współpracuje z samorządem studenckim;
11)    podejmuje decyzje w indywidualnych sprawach studenckich;
12)    wykonuje inne zadania określone w przepisach ustawy przewidziane dla dziekana, o ile postanowienia niniejszego statutu nie stanowią inaczej.
4.    Prodziekanem może być pracownik zatrudniony  w  uczelni na etacie nauczyciela akademickiego posiadający co najmniej tytuł zawodowy magistra.
§ 26
1.    Do kompetencji rady wydziału należy:
1)    ustalanie kierunków działalności wydziału;
2)    uchwalanie planów studiów i programów nauczania na wniosek rektora, senatu lub stosownie do wytycznych wynikających z obowiązującego prawa;
3)    opiniowanie rocznego sprawozdania dziekana z działalności wydziału;
4)    opiniowanie wniosków w przedmiocie tworzenia kierunków studiów i specjalności;
5)    zapewnienie właściwych warunków i kierunku rozwoju nauczycieli akademickich wydziału;
6)    dokonywanie systematycznej oceny procesu kształcenia;
2.    W skład rady wydziału wchodzą:
1)    dziekan, jako przewodniczący;
2)    prodziekani;
3)    kierownicy katedr i zakładów;
4)    wybrani przedstawiciele:
a.    nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy doktora w liczbie nie mniejszej niż 40% składu rady;
b.    pozostałych nauczycieli akademickich w liczbie nie mniejszej niż 10% składu rady;
c.    studentów w liczbie nie mniejszej niż 20% składu rady
d.    pracowników wydziału niebędących nauczycielami akademickimi w liczbie nie większej niż 10% składu rady.
3.    Wybór przedstawicieli do rady wydziału odbywa się w danej grupie wyborczej z zachowaniem następujących zasad:
1)    wybory są ważne niezależnie od liczby uprawnionych do głosowania biorących w nich udział;
2)    czynne i bierne prawo wyborcze posiadają pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy;
3)    prawo zgłaszania kandydatów przysługuje każdej osobie posiadającej czynne prawo wyborcze;
4)    kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie;
5)    głosowanie jest tajne;
6)    wybór uważa się za dokonany, jeśli kandydat uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów;
7)    wyboru dokonuje się poprzez pozostawienie nieskreślonego nazwiska kandydata lub kandydatów, na których się głosuje;
8)    głosować można osobiście;
9)    głos jest nieważny, gdy został oddany na karcie innej niż ta, która została wręczona głosującemu przez komisję wyborczą lub gdy na karcie dokonano wyboru większej ilości kandydatów niż wyniosła liczba mandatów;
10)    czas i miejsce przeprowadzenia wyborów podaje się do wiadomości, co najmniej 14 dni przed terminem wyborów, poprzez wywieszenie ogłoszeń w miejscach przeznaczonych do wywieszania ogłoszeń w siedzibie uczelni;
11)    jeżeli wybór nie został dokonany, komisja wyborcza przeprowadza następną turę głosowania z udziałem tych samych kandydatów.
4.    Najpóźniej do końca maja ostatniego roku kadencji rad wydziałów, rektor powołuje wydziałowe komisje wyborcze i ich przewodniczących. Komisje wyborcze liczą po trzech członków i działają do czasu powołania nowych komisji wyborczych.
5.    Komisja wyborcza:
1)    ustala kalendarz czynności wyborczych;
2)    przeprowadza wybory i odpowiada za ich prawidłowy i niezakłócony przebieg;
3)    rozstrzyga wątpliwości związane z przebiegiem wyborów,
4)    stwierdza ważność wyborów i w przypadkach określonych w statucie zarządza przeprowadzenie ponownych wyborów;
5)    ustala wynik wyborów i podaje je do publicznej wiadomości;
6)    prowadzi i przechowuje dokumentację wyborczą.
6.    Uczelniana komisja wyborcza ustala liczbę przedstawicieli poszczególnych grup wyborczych, zgodnie z zasadami określonymi w § 16 ust. 1 i § 26 ust. 2 oraz w razie potrzeby zarządza przeprowadzenie wyborów uzupełniających.
7.    Postanowienia § 15 ust. 1, § 19 stosuje się odpowiednio do rady wydziału.


§ 27
1.    Posiedzenia rady wydziału zwołuje dziekan z własnej inicjatywy, na wniosek rektora lub co najmniej ¼ statutowej liczby członków rady.
2.    Posiedzenie rady wydziału zwoływane jest przez wysłanie, nie później niż tydzień przed terminem posiedzenia, imiennych zawiadomień do członków rady z podaniem terminu i miejsca posiedzenia  oraz proponowanego przez dziekana porządku obrad.
3.    Udział członków rady wydziału w jej posiedzeniach jest obowiązkowy.
4.    Rada wydziału podejmuje uchwały w ramach przyznanych jej kompetencji określonych w ustawie i statucie uczelni.
5.    W sprawach osobowych, a także na wniosek co najmniej jednego członka rady wydziału, z wyłączeniem głosowania w sprawach formalnych, rada wydziału podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.
6.    Od uchwał rady wydziału dziekanowi przysługuje odwołanie do senatu w ciągu 14 dni od dnia podjęcia uchwały przez radę, chyba że rada uchyli wcześniej uchwałę w całości.
7.    Uchwała rady wydziału, w stosunku do której dziekan złożył odwołanie, nie wchodzi w życie do czasu rozpatrzenia odwołania przez senat.
8.    Uchwały rady wydziału dziekan podaje do wiadomości społeczności wydziałowej w sposób uzgodniony z rektorem.
ROZDZIAŁ V
PRACOWNICY UCZELNI

§ 28
1.    Uczelnia zatrudnia nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
2.    Nauczycielami akademickimi są:
1)    Pracownicy naukowo-dydaktyczni i naukowi zatrudnieni na stanowiskach:
a)    profesora zwyczajnego;
b)    profesora nadzwyczajnego;
c)    profesora wizytującego;
d)    adiunkta;
e)    asystenta.
2)    Pracownicy dydaktyczni zatrudnieni na stanowiskach:
a)    starszego wykładowcy;
b)    wykładowcy;
c)    lektora;
d)    instruktora.

                            § 29
1.    Stosunek pracy z nauczycielami akademickimi nawiązuje i rozwiązuje rektor w porozumieniu z dziekanem.
2.    Jako nauczyciel akademicki może być zatrudniona osoba spełniająca wymogi dla danego stanowiska przewidziane w ustawie.
3.    Na stanowisko starszego wykładowcy i wykładowcy można zatrudnić osobę posiadającą tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i odpowiednie kwalifikacje związane z kierunkiem kształcenia.
4.    Na stanowisku lektora można zatrudnić osobę posiadającą tytuł zawodowy magistra lub równorzędny oraz biegłą znajomość języka obcego.
5.    Na stanowisku instruktora można zatrudnić osobę posiadającą tytuł zawodowy magistra lub równorzędny oraz niezbędne kwalifikacje w zakresie nauczania przedmiotu.
§ 30
1.    Osoba niespełniająca wymogów określonych w art. 114 ust. 2 i 3 ustawy może być zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego, jeżeli posiada stopień naukowy doktora oraz znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej lub zawodowej potwierdzone publikacjami oraz pozytywną opinią senatu.
2.    Zatrudnienie na stanowisku asystenta osoby niemającej stopnia naukowego doktora nie powinno przekraczać 8 lat. Wyjątkowo można przedłużyć zatrudnienie na tym stanowisku do 12 lat, jeżeli osoba ta uzyska pozytywną ocenę rektora związaną z zaawansowaniem pracy nad rozprawą doktorską.
3.    Zatrudnienie na stanowisku adiunkta osoby niemającej stopnia naukowego doktora habilitowanego nie powinno przekraczać 10 lat. Wyjątkowo można przedłużyć zatrudnienie na tym stanowisku do lat 15, jeżeli osoba ta uzyskała pozytywną ocenę rektora związaną z zaawansowaniem pracy nad rozprawą habilitacyjną.
4.    W szczególnie uzasadnionych przypadkach okresy, o których mowa w ust. 2 i 3, mogą być skrócone przez rektora na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w której dany nauczyciel akademicki jest zatrudniony. Skrócenie okresów następuje w przypadku negatywnej oceny zaawansowania pracy odpowiednio nad rozprawą doktorską lub rozprawa habilitacyjną. Oceny dokonuje senat.
5.    Bieg terminów, o których mowa w ust. 2 i 3, ulega zawieszeniu na czas trwania urlopu macierzyńskiego, wychowawczego, urlopu dla poratowania zdrowia oraz na czas trwania służby wojskowej albo służby zastępczej.
§ 31
1.    Obowiązki nauczycieli akademickich wynikają z art. 111 ustawy oraz zawartych umów i wewnętrznych ustaleń.
2.    Zasady ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaje zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiar zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych określa rektor.
3.    W uzasadnionych przypadkach wynikających z pełnienia przez nauczycieli akademickich funkcji jednoosobowych organów lub ich zastępców oraz powierzenia innych ważnych dla uczelni zadań organizacyjnych i naukowo-badawczych rektor może obniżyć wymiar zajęć dydaktycznych. Obniżenie nie może przekroczyć ½ dolnej granicy wymiaru godzin ustalonego dla danego stanowiska. Wymiar godzin zajęć dydaktycznych dla rektora określa założyciel.
§ 32
1.    Nauczycielowi akademickiemu przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 36 dni roboczych w ciągu roku. Urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych.
2.    Zasady i tryb udzielania urlopów określa rektor.
§ 33
1.    Nauczyciel akademicki może otrzymać, za zgodą rektora, urlop bezpłatny.
2.    Nauczyciel akademicki zatrudniony w uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy  przygotowując rozprawę doktorską, jeżeli jest to uzasadnione stopniem przygotowania tej rozprawy, może otrzymać płatny urlop naukowy  w wymiarze nieprzekraczającym trzech miesięcy.
3.    Nauczyciel akademicki zaliczany do minimum kadrowego uczelni przygotowujący rozprawę habilitacyjną, jeżeli jest to uzasadnione stopniem przygotowania tej rozprawy, może otrzymać płatny urlop naukowy w wymiarze nieprzekraczającym sześciu miesięcy.
4.    Urlopów, o których mowa w ust. 2 i 3 udziela rektor na wniosek właściwego kierownika jednostki organizacyjnej. Do wniosku o udzielenie urlopu powinny być załączone:
1)    opinia promotora w przypadku przygotowania pracy doktorskiej;
2)    dwie opinie osób posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego w przypadku przygotowania rozprawy habilitacyjnej.
5.    Mianowany nauczyciel akademicki może, nie częściej niż raz na siedem lat zatrudnienia w uczelni, otrzymać płatny urlop dla celów naukowych, w wymiarze jednego roku. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.
6.    Pracownicy korzystający z urlopów, o których mowa w ust. 2-3 i 5, nie mogą w tym czasie wykonywać pracy w ramach stosunku pracy ani prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek.
§ 34
1.    Rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem z nauczycielem akademickim następuje na koniec semestru. Rozwiązanie stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim z ważnych przyczyn wymaga zgody senatu.
2.    Zatrudnienie nauczyciela akademickiego może nastąpić w trybie konkursu. Tryb i warunki przeprowadzania konkursu ustala rektor.
3.    Mianowanie po raz pierwszy w uczelni następuje po zakwalifikowaniu w drodze konkursu. Konkurs ogłasza rektor.
4.    Ogłoszenie o konkursie i jego zasadach powinno być podane do publicznej wiadomości nie później niż dwa miesiące przed upływem terminu składania podań.
5.    Konkurs przeprowadza komisja konkursowa powołana przez rektora. W skład komisji wchodzą trzy osoby posiadające, co najmniej stopień naukowy doktora.
6.    W konkursie może wziąć udział każdy nauczyciel akademicki spełniający warunki określone ustawą do zajmowania stanowiska objętego konkursem. W konkursie mogą brać udział również osoby, które nie są nauczycielami akademickimi, spełniające formalne warunki określone ustawa do zajmowania stanowiska objętego konkursem oraz posiadające znaczące osiągnięcia w pracy naukowej lub zawodowej.
7.    Kandydat na stanowisko objęte konkursem przedstawia podanie wraz z udokumentowaną informacją o posiadanych stopniach i tytułach naukowych, posiadanym dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym. Kandydat musi posiadać znajomość jednego z nowożytnych języków obcych.
8.    W konkursie brane są pod uwagę osiągnięcia naukowe i dydaktyczne oraz wychowawcze i organizacyjne nauczyciela akademickiego, zwłaszcza z okresu jego pracy w uczelni.
9.    Przed ustaleniem treści werdyktu komisja zaprasza uczestników konkursu do osobistego zaprezentowania swoich osiągnięć, o których mowa w ust. 7.
10.    Komisja po przeprowadzeniu konkursu przedstawia swoje stanowisko rektorowi.

§ 35
1.    Wszyscy nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie stosownie do zakresu ich obowiązków.
2.    Oceny nauczyciela akademickiego dokonuje się nie rzadziej niż raz na dwa lata lub na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej uczelni, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony.
3.    Ocena nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora, zatrudnionego na podstawie mianowania, dokonuje się nie rzadziej niż raz na cztery lata.
4.    Przy dokonywaniu oceny podstawowymi kryteriami są:
1)    kształcenie studentów, w tym zwłaszcza poziom prowadzonych zajęć dydaktycznych;
2)    aktywny udział w organizacji procesu dydaktycznego;
3)    autorstwo i współautorstwo podręczników, skryptów i innych pomocy naukowych;
4)    udział w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni;
5)    podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych;
6)    wyniki prowadzonej działalności naukowo-badawczej, wdrożeniowej i innowacyjnej, o ile do obowiązków ocenianego należy prowadzenie tego typu prac.
5.    Oceny nauczyciela akademickiego dokonuje rektor na podstawie opinii własnej z uwzględnieniem opinii bezpośredniego przełożonego lub komisji powołanej do przeprowadzenia takiej oceny, przedłożonej przez ocenianego informacji o jego osiągnięciach oraz opinii studentów lub słuchaczy wyrażonej w anonimowych ankietach. Z wynikami ankiet zapoznawany jest nauczyciel akademicki, którego dotyczą ankiety.
6.    Uzyskanie przez nauczyciela oceny negatywnej może stanowić podstawę do rozwiązania z nim stosunku pracy.
7.    Szczegółowe zasady dotyczące przeprowadzania okresowych ocen nauczycieli akademickich określa stosowny regulamin.
§ 36
1.    Nauczyciel akademicki podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie naruszające obowiązki nauczyciela akademickiego lub uchybiające godności zawodu nauczycielskiego.
2.     W skład uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich wchodzi pięć osób, w tym trzech nauczycieli akademickich i dwóch studentów. Członków komisji będących nauczycielami akademickimi wybiera senat.
3.    Członków komisji będących przedstawicielami studentów wybiera ogólnouczelniany organ samorządu studentów, wskazany w regulaminie samorządu studenckiego.
§ 37
1.    Szczegółowy wymiar i zakres obowiązków dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych nauczyciela akademickiego ustala rektor w porozumieniu z dziekanem.
2.    Wynagrodzenie nauczyciela akademickiego ustala rektor. Wynagrodzenie rektora ustala założyciel.
ROZDZIAŁ VI
STUDIA I STUDENCI
§ 38
1.    Organizację i tok studiów oraz związane z nimi prawa i obowiązki studenta określa regulamin studiów uchwalony przez senat.
2.    Wstęp na studia jest wolny.
§ 39
Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach ustala senat. Uchwała senatu jest podawana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie uczelni, nie później niż do dnia 31 maja roku poprzedzającego rok akademicki, którego uchwała dotyczy.
§ 40
1.    Nauka w uczelni jest odpłatna. Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne i zasady ich pobierania ustala rektor za zgodą założyciela.
2.    Warunki odpłatności za studia określa umowa zawarta pomiędzy uczelnią a studentem w formie pisemnej.
3.    W uzasadnionych przypadkach rektor może zwolnić z opłat studentów w szczególności osiągających wybitne wyniki w nauce lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

§ 41
Osoba przyjęta na studia nabywa prawa studenta z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania o treści:
„Wstępując do społeczności akademickiej, ślubuje uroczyście:
- zdobywać wytrwale wiedzę i umiejętności przygotowując się do pracy dla dobra Ojczyzny;
- dbać o godność studenta i dobre imię Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku;
- darzyć szacunkiem pracowników Uczelni i przestrzegać zasad współżycia koleżeńskiego;
- Przestrzegać przepisów obowiązujących w Uczelni;
- Przejawiać troskę o mienie Uczelni;
-Wnosić wkład do szczytnych tradycji studenckich naszego kraju;
- służyć wiedzą i zaangażowaniem Rzeczpospolitej Polskiej i jej sprawom publicznym.”

§ 42
Student może studiować według indywidualnego planu i programu studiów na zasadach określonych przez rektora stosownie do obowiązujących przepisów.
§ 43
1.    Studenci studiów prowadzonych przez uczelnię tworzą samorząd studentów.
2.    Organy samorządu studentów są wyłącznym reprezentantem ogółu studentów uczelni.
3.    Samorząd studentów działa na podstawie ustawy i regulaminu uchwalonego przez właściwy organ samorządu studentów. Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez senat jego zgodności z ustawą i statutem uczelni.
4.    Studenci mają prawo zrzeszać się w uczelnianych organizacjach studenckich.
5.    Przedstawiciele samorządu studenckiego biorą udział w pracach organów kolegialnych uczelni na zasadach określonych w ustawie, statucie oraz regulaminach prac komisji powołanych przez rektora.
§ 44
1.    Za czyny uchybiające godności studenta oraz naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni student ponosi odpowiedzialność przed komisją dyscyplinarną.
2.    Komisję dyscyplinarną w składzie 5 osób powołuje rektor na okres roku akademickiego. W skład komisji dyscyplinarnej wchodzi 3 nauczycieli akademickich i 2 studentów.
3.    Kandydatów do komisji dyscyplinarnej spośród studentów, przedstawia uczelniany organ uchwałodawczy samorządu studentów, a z grona pracowników senat.
4.    Od orzeczeń komisji dyscyplinarnej studentów przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od doręczenia orzeczenia, do odwoławczej komisji dyscyplinarnej, powoływanej w składzie i trybie określonych w ust. 2 i 3.
ROZDZIAŁ VII
PRZEPISY PORZĄDKOWE ORAZ DOTYCZĄCE ODBYWANIA ZGROMADZEŃ
§ 45
1.    Rektor dba o przestrzeganie prawa i odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa na terenie uczelni.
2.    W razie powstania okoliczności uniemożliwiających normalne i niezakłócone funkcjonowanie uczelni, rektor może czasowo zawiesić zajęcia w uczelni lub w jej jednostkach organizacyjnych.
3.    Pracownicy uczelni i studenci mają prawo organizowania zgromadzeń na terenie uczelni.
4.    Zgromadzenia na terenie uczelni odbywają się zgodnie z przepisami Działu V ustawy oraz poniższymi zasadami:
1)    o zamiarze zorganizowania zgromadzenia organizatorzy powiadamiają na piśmie rektora, co najmniej 24 godziny przed jego rozpoczęciem;
2)    w zgromadzeniach nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broń palną, materiały wybuchowe i pirotechniczne oraz inne niebezpieczne narzędzia;
3)    organizatorzy odpowiadają za zgodny z przepisami prawa przebieg zgromadzenia i podejmują w tym celu niezbędne środki;
4)    zgromadzenie powinno mieć przewodniczącego, który kieruje jego przebiegiem;
5)    organizatorzy i przewodniczący zgromadzenia powinni zażądać opuszczenia zgromadzenia przez osobę lub osoby, które swoim zachowaniem naruszają obowiązujące przepisy, usiłują udaremnić zgromadzenie lub zakłócić jego przebieg;
6)    z chwilą rozwiązania lub zamknięcia zgromadzenia, jego uczestnicy są obowiązani niezwłocznie opuścić miejsce, w którym odbyło się zgromadzenie.
ROZDZIAŁ VIII
LIKWIDACJA UCZELNI
§ 46
1.    Likwidacja uczelni może nastąpić w przypadku:
1)    cofnięcia przez ministra właściwego pozwolenia na założenie uczelni, upływu terminu ważności tego pozwolenia lub wydania przez ministra decyzji nakazującej likwidację uczelni przez założyciela;
2)    decyzji założyciela podjętej na skutek braku kandydatów na studia lub braku środków niezbędnych do prowadzenia uczelni. Decyzja w sprawie likwidacji uczelni wymaga zgody ministra.
2.    Likwidatora uczelni powołuje założyciel.
3.    Założyciel powiadamia ministra o wszczęciu likwidacji uczelni oraz o powołaniu likwidatora.
4.    Fakt likwidacji uczelni zostaje podany do publicznej wiadomości przez dwukrotne ogłoszenie w prasie w odstępach nie krótszych niż 2 tygodnie i nie dłuższych niż miesiąc, w celu wezwania wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności.
5.    Likwidację uczelni prowadzi się pod jej nazwą z dodatkiem „w likwidacji”. Nie dotyczy to wydanych w tym okresie dyplomów i świadectw.
6.    Wszelkie roszczenia studentów i pracowników uczelni, wynikające z likwidacji zaspakaja likwidator, zgodnie z ustawą.
7.    Majątek pozostały po zaspokojeniu wierzycieli przejmuje założyciel.
ROZDZIAŁ IX
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 47
1.    Organy jednoosobowe uczelni, oprócz rektora, ich zastępcy oraz członkowie senatu, powołani na podstawie dotychczasowego statutu, pełnią swoją funkcję do dnia nadania niniejszego statutu.
2.    Kadencja senatu w składzie określonym niniejszym statutem rozpoczyna się z dniem nadania niniejszego statutu.
3.    Traci moc statut uczelni obowiązujący od 01 października 2014 r.
4.    Niniejszy statut obowiązuje od 01 października 2016 r.